Χημεία Β' Γυμνασίου

2015-08-06 23:06

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Από το νερό στο άτομο

Λογισμικό Χημείας Γυμνασίου

2.1: Το νερό στη ζωή μας
Βιβλίο μαθητή       Πρόταση διδασκαλίας      Παρουσίαση      Ασκήσεις                                                                                 Επιπλέον υλικό: Οι ιδιότητες του νερού
Παραπομπές:
Γεωγραφία Α'Γυμνασίου: Το νερό στη φύση

2.2: Το νερό ως διαλύτης - Μίγματα
Βιβλίο μαθητή      Προτάσεις διδασκαλίας: νερό - διαλύματα      Παρουσιάσεις: μίγματα - διαλύματα Ασκήσεις                        Εργαστηριακή άσκηση και φύλλο εργασίας

Παραπομπές:
Φυσικά Ε'Δημοτικού: Μίγματα


2.3: Περιεκτικότητα διαλύματος - Εκφράσεις περιεκτικότητας
Βιβλίο μαθητή       Πρόταση διδασκαλίας       Παρουσίαση 1     Παρουσίαση 2      Ασκήσεις
Εργαστηριακή άσκηση και φύλλο εργασίας
Παραπομπές:
Μαθηματικά Α'Γυμνασίου: Ανάλογα ποσά και αντιστρόφως ανάλογα; ποσά

2.4: Ρύπανση του νερού
Βιβλίο μαθητή         Προτάσεις διδασκαλίας: Είδη και καθαρισμός νερού - Ρύπανση νερού Παρουσίαση      Ασκήσεις
Επιπλέον υλικό: Καθαρισμός νερού - Αποσκλήρυνση νερού - Θερμική ρύπανση - Προβλήματα νερού

2.5: Διαχωρισμός μιγμάτων
Βιβλίο μαθητή      Πρόταση διδασκαλίας    Ασκήσεις
Εργαστηριακή άσκηση και φύλλο εργασίας
Παραπομπές:
Φυσικά Ε'Δημοτικού: Μίγματα

2.6: Δάσπαση του νερού - Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία
Βιβλίο μαθητή            Προτάσεις διδασκαλίας: Χημικά στοιχεία - Χημικές ενώσεις      Ασκήσεις 

                  quiz                                     Εργαστηριακή άσκηση και φύλλο εργασίας

Παραπομπές:
Μαθηματικά A'Γυμνασίου: Ανάλογα ποσά και αντιστρόφως ανάλογα ποσά
 

2.7: Χημική αντίδραση
Βιβλίο μαθητή            Προτάσεις διδασκαλίας: Χημική αντίδραση 1 - Χημική αντίδραση 2 Παρουσίαση          Προσομοίωση 
Ασκήσεις Εργαστηριακή άσκηση και φύλλο εργασίας

2.8: Άτομα και Μόρια
Βιβλίο μαθητή         Προτάσεις διδασκαλίας: Άτομα - Μόρια         Παρουσίαση        Ασκήσεις
Εικονικό εργαστήριo: Φτιάξε ένα μόριο
Παραπομπές:
Φυσικά Ε'Δημοτικού: Υλικά σώματα - Δομή της ύλης

2.9: Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα
Βιβλίο μαθητή          Παρουσίαση        Ασκήσεις       quiz

Εικονικά εργαστήρια: Φτιάξε ένα άτομο Ι - Φτιάξε ένα άτομο ΙΙ
Τα ιόντα: Το NaCl                 Σύνδεση στο διαδίκτυο: Στοιχειώδη σωματίδια
Εργαστηριακή άσκηση και φύλλο εργασίας
Παραπομπές:
Φυσικά Ε'Δημοτικού: Υλικά σώματα - Δομή της ύλης

2.10: Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων
Βιβλίο μαθητή                Παρουσίαση               Ασκήσεις                     quiz
Παραπομπές:
Φυσικά Ε'Δημοτικού: Υλικά σώματα - Δομή της ύλης

2.11: Χημική εξίσωση
Βιβλίο μαθητή           Παρουσίαση             Προσομοίωση           Εικονικό εργαστήριο      Ασκήσεις

Επαναληπτικές ασκήσεις
Σωστό-Λάθος       Πολλαπλές επιλογές       Αντιστοίχιση      Συμπλήρωση κενών      Πίνακας
Ατομικός και μαζικός αριθμός        Σύμβολα           Υποατομικά σωματίδια

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στη Χημεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1: Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε
Βιβλίο μαθητή            Παρουσίαση           Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2: Καταστάσεις των υλικών
Βιβλίο μαθητή            Παρουσίαση      Εικονικό εργαστήριο     Ασκήσεις


Παραπομπές: 
Φυσικά Ε'Δημοτικού: Θερμότητα
Φυσική Β'Γυμνασίου: Αλλαγές κατάστασης και θερμότητα
                                 Μικροσκοπική μελέτη των αλλαγών κατάστασης
                                 Εξάτμιση και συμπύκνωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3: Φυσικές ιδιότητες των υλικών
Βιβλίο μαθητή            Πρόταση εργαστηριακής άσκησης     Παρουσίαση Ασκήσεις                  Εργαστηριακή άσκηση και φύλλο εργασίας


Παραπομπές:
Φυσικά Ε'Δημοτικού: Υλικά σώματα - Ιδιότητες των υλικών σωμάτων
Μαθηματικά Α'Γυμνασίου: Ανάλογα ποσά και αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Λογισμικό Χημείας Γυμνασίου

Επαναληπτικές Ασκήσεις:

Α - Β - Γ - Δ - Ε - ΣΤ - Σωστό Λάθος - Πυκνότητα - Καταστάσεις της ύλης