Βαθμολογία

2015-08-12 20:04

Βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μόθημα
1. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή, σε κάθε μαθημα, στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική
εξέταση, λογίζεται το 1/4 του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των τριών τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετόσεων Ιουνίου.
2. Στα μαθήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1 /3 του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών.
3. Στα μαθήματα που διδάσκονται κατά το ήμισυ του διδακτικού ετους, ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1 /3 του αθροίσματος των δύο τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετόσεων.
4. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που εχουν κλάδους λογίζεται ο μέσος όρος των τελικών βαθμών κατό κλάδο, οι οποίοι εξόγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρόγραφο 1 αυτού του άρθρου.
5. Ο βαθμός της συνθετικής δημιουργικής εργασίας συνυπολογίζεται αυτοτελώς για το βαθμό ετήσιας επίδοσης του μαθητή. Σε περίπτωση Συλλογικής εργασίας ο βαθμός είναι ο ίδιος για ολους τους μαθητές που πήραν μέρος σ' αυτήν. Εάν κόποιος μαθητής πραγματοποιήσει περισσότερες της μιας συνθετικές δημιουργικές εργασίες, για την εξαγωγή του τελικού μέσου ορου της επίδοσής του υπολογίζεται η εργασία με το μεγαλύτερο βαθμό.
6. Για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 429/1991.